Skip to content

Karapatan Ng Mga Kabataan Essay Format

Maaalala nating lahat ang ating nadama nang isang batang musmos ang umiyak at humingi ng tulong sa atin. Ibinigay sa atin ng mapagmahal na Ama sa Langit ang damdaming iyon para hikayatin tayong tulungan ang Kanyang mga anak. Gunitain sana ang damdaming iyon habang tinatalakay ko ang ating responsibilidad na protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga bata.

Nagsasalita ako ayon sa pananaw ng ebanghelyo ni Jesucristo, kabilang na ang Kanyang plano ng kaligtasan. Iyan ang tungkulin ko. Ang mga lokal na lider ng Simbahan ay may responsibilidad sa iisang lugar, gaya ng ward o stake, ngunit ang isang Apostol ay responsableng sumaksi sa buong mundo. Sa bawat bansa, ng bawat lahi at doktrina, lahat ng bata ay anak ng Diyos.

Kahit hindi ako nagsasalita tungkol sa pulitika o patakarang pampubliko, gaya ng iba pang mga lider ng Simbahan hindi ako maaaring magsalita para sa kapakanan ng mga bata nang walang mga pahiwatig tungkol sa mga pagpapasiya ng mga mamamayan, opisyal ng pamahalaan, at nagtatrabaho sa mga pribadong organisasyon. Lahat tayo ay inutusan ng Tagapagligtas na mahalin at pangalagaan ang isa’t isa at lalo na ang mahihina at walang kalaban-laban.

Ang mga bata ay madaling mabiktima. May kakatiting o wala silang lakas na protektahan o paglaanan ang kanilang sarili at maliit ang impluwensya nila sa napakaraming bagay na mahalaga sa kanilang kapakanan. Kailangan ng mga bata ng ibang taong magsasalita para sa kanila, at mga taong magpapasiya na unahin ang kanilang kapakanan kaysa mga sakim na interes ng matatanda.

I.

Sa buong mundo, nagugulat tayo sa milyun-milyong batang nabiktima ng masasamang krimen at kasakiman ng matatanda.

Sa ilang bansang nakikipagdigma, kinikidnap ang mga bata para magsilbing mga sundalo sa mga hukbong magkakalaban.

Inireport ng United Nations na mahigit dalawang milyong bata ang nabibiktima ng prostitusyon at pornograpiya taun-taon.1

Mula sa pananaw ng plano ng kaligtasan, isa sa mga pinakamatinding pang-aabuso sa mga bata ang ipagkait sa kanila ang karapatang maisilang. Laganap ito sa buong mundo. Ang dami ng isinilang sa mga bansa sa Estados Unidos ay pinakamababa sa loob ng 25 taon,2 at ang mga isinilang sa halos lahat ng bansa sa Europe at Asia ay mababa pa sa replacement levels sa loob ng maraming taon. Hindi lamang ito usaping pangrelihiyon. Habang nababawasan ang bagong henerasyon, humihina ang mga kultura at maging ang mga bansa at kalaunan ay nawawala.

Ang isang dahilan ng bumababang bilang ng mga isinisilang ay aborsyon. Sa buong mundo, tinatayang mahigit 40 milyon ang nagpapalaglag [ng sanggol] taun-taon.3 Maraming batas ang nagtutulot o nagsusulong ng aborsyon, ngunit para sa atin ito ay matinding kasamaan. Ang iba pang mga pang-aabuso sa mga bata habang nasa sinapupunan pa sila ay ang pinsala sa mga sanggol dahil sa di-sapat na nutrisyon o paggamit ng droga ng ina.

Nakalulungkot na maraming batang pinatay o sinaktan bago isinilang samantalang napakaraming mag-asawang hindi magkaanak na sabik magkaroon at naghahanap ng mga sanggol na aampunin.

Mas lantaran na ang mga pang-aabuso o pagpapabaya sa mga bata matapos silang isilang. Sa buong mundo, halos walong milyong bata ang namamatay bago sumapit ang kanilang ikalimang kaarawan, karamihan ay mula sa mga sakit na maaaring magamot at maagapan.4 At inireport ng World Health Organization na isa sa apat na bata ang hindi malusog ang isipan at katawan, dahil kulang sa nutrisyon.5 Dahil nakatira at naglalakbay kaming mga pinuno ng Simbahan sa iba’t ibang bansa, halos lahat ng ito ay nakikita namin. Inireport ng Primary general presidency ang mga batang nabubuhay sa mga kalagayang “hindi natin maubos-maisip.” Sabi ng isang ina sa Pilipinas: “Kung minsan wala kaming sapat na pera para sa pagkain, pero okey lang kasi pagkakataon iyon para turuan ang aking mga anak tungkol sa pananampalataya. Nagtitipon kami at nagdarasal para maginhawahan, at nakikita ng mga bata na pinagpapala kami ng Panginoon.”6 Sa South Africa, nakilala ng isang Primary worker ang isang batang babae, na nag-iisa at malungkot. Sa mahihinang sagot sa magiliw na mga tanong, sinabi niya na wala siyang ina, ama, at lola—lolo lang niya ang nag-aalaga sa kanya.7 Ang gayong mga trahedya ay karaniwan sa isang kontinente kung saan maraming tagapag-alaga ang namatay sa AIDS.

Kahit sa mayayamang bansa napapahamak ang mga batang musmos dahil napapabayaan sila. Ang mga batang lumalaki sa karukhaan ay hindi napapangalagaan ang kalusugan at hindi makapag-aral. Lantad din sila sa panganib sa kanilang pisikal at kultural na kapaligiran at maging sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Ibinahagi ni Elder Jeffrey R. Holland kamakailan ang karanasan ng isang LDS police officer. Sa isang imbestigasyon nakita niya ang limang batang musmos na magkakayakap at sinisikap matulog nang walang sapin sa maruming sahig sa isang tirahan habang ang kanilang ina at iba pa ay nag-iinuman at nagkakasayahan. Walang pagkain sa apartment para maibsan ang kanilang gutom. Matapos ihiga ang mga bata sa isang pansamantalang kama, lumuhod ang pulis at nagdasal na maprotektahan sila. Nang palabas na siya ng pintuan, isa sa kanila, mga anim na taong gulang, ang humabol sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, at nagsumamo, “Puwede po ba ninyo akong ampunin?”8

Maaalala natin ang turo ng ating Tagapagligtas nang iharap Niya ang isang batang musmos sa Kanyang mga disipulo at sinabi:

“At sinomang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap.

“Datapuwa’t sinomang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang malaking batong gilingan, at siya’y ilubog sa kalaliman ng dagat” (Mateo 18:5–6).

Kapag inisip natin ang mga panganib na kung saan dapat protektahan ang mga bata, dapat din nating isama ang pang-aabuso sa isipan. Ang mga magulang o iba pang tagapag-alaga o guro o barkadang nanghahamak, nananakot, o nanghihiya sa mga bata o kabataan ay maaaring makapinsala nang mas permanente kaysa makapanakit nang pisikal. Kapag nadama ng isang bata o kabataan na siya ay walang halaga, hindi minamahal, o inaayawan, maaaring makasama iyon nang husto at matagal na makaapekto sa kanyang damdamin at paglaki.9 Ang mga kabataang may naiibang kalagayan, kabilang na ang pagkaakit sa kapareho niya ang kasarian, ay mas madaling masaktan at nangangailangan ng mapagmahal na pag-unawa—hindi ng pananakot o pagtatakwil.10

Sa tulong ng Panginoon, maaari tayong magsisi at magbago at maging mas mapagmahal at matulungin sa mga bata—sa ating mga anak at sa mga bata sa paligid natin.

II.

May ilang halimbawa ng pisikal o emosyonal na pananakot sa mga bata na kasinghalaga niyaong mga nagmumula sa pakikipag-ugnayan nila sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Binanggit ni Pangulong Thomas S. Monson ang tinawag niyang “masasamang gawa” ng pang-aabuso sa bata, kung saan binalian o pininsala ng isang magulang ang katawan ng anak, sa pisikal o emosyonal.11 Nalungkot ako nang pag-aralan ko ang nakagugulat na ebidensya ng gayong mga kaso noong naglilingkod ako sa Utah Supreme Court.

Ang isang napakahalaga sa kapakanan ng mga bata ay kung kasal ang kanilang mga magulang, paano at gaano katagal silang nagsama, at, higit pa rito, ang kaugalian at mga inaasahan sa pag-aasawa at pangangalaga sa anak kung saan sila nakatira. Ipinaliwanag ng dalawang eksperto tungkol sa pamilya: “Sa buong kasaysayan, noon pa man ay kasal na ang una at pinakamahalagang institusyon para sa paglikha ng mga bata at pagpapalaki ng mga anak. Nakapaglaan ito ng kultural na koneksyon na nagmimithing iugnay ang ama sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbubuklod nila ng ina ng kanyang mga anak. Subalit sa panahon ngayon, patuloy na naisasantabi ang mga bata.”12

Ipinaliwanag ng isang Harvard law professor ang batas at saloobin ngayon patungkol sa kasal at diborsyo: “Ang [kasalukuyang] saloobin sa Amerika tungkol sa kasal, ayon sa batas at sa napakabantog na literatura, ay ganito: ang kasal ay isang relasyong umiiral para lamang sa kasiyahan ng mag-asawa. Kung hindi na ito nakasisiya, walang ibang masisisi at mawawakasan ito ng sinuman sa mag-asawa kung kailan niya gusto. … Halos hindi iniisip dito ang mga anak; itinuturing silang hindi mahalaga sa sitwasyon.”13

Itinuro ng mga pinuno ng ating Simbahan na ang pagturing sa kasal “bilang isang kontrata lamang na maaaring pasukan kung kailan gusto … at tapusin kapag nahirapan … ay isang kasamaang marapat na isumpa,” lalo na kapag “nagdurusa ang mga anak.”14 At ang mga anak ay naaapektuhan ng mga diborsyo. Mahigit kalahati ng mga diborsyo nitong nakaraang taon ang kinasangkutan ng mga mag-asawang musmos pa ang mga anak.15

Maraming bata sana ang napagpalang mapalaki ng kanilang ama’t ina kung sinunod lamang ng kanilang mga magulang ang inspiradong turong ito sa paghahayag tungkol sa pamilya: “Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. … Ang mga magulang ay may banal na tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan, at turuan silang magmahalan at maglingkod sa isa’t isa.”16 Ang pinakamabisang pagtuturo sa mga bata ay sa pamamagitan ng halimbawa ng kanilang mga magulang. Ang nagdidiborsyong mga magulang ay nagtuturo ng masamang aral.

Siguradong may mga kaso na kailangan ang diborsyo para sa kabutihan ng mga anak, ngunit pambihira ang gayong mga sitwasyon.17 Sa karamihan ng alitan ng mag-asawa dapat mas pahalagahan ng nag-aaway na mga magulang ang kapakanan ng mga anak. Sa tulong ng Panginoon, magagawa nila ito. Kailangan ng mga bata ang emosyonal at personal na lakas na nagmumula sa pagpapalaki ng dalawang magulang na nagkakaisa sa kanilang pagsasama at mga mithiin. Bilang isang anak na pinalaki ng inang balo, alam ko mismo na hindi palaging nakakamtan ito, ngunit ito ang huwarang dapat hangarin hangga’t maaari.

Ang mga bata ang unang mga biktima ng kasalukuyang mga batas na nagtutulot sa tinatawag na “diborsyong walang dahilan.” Sa pananaw ng mga bata, napakadali ng diborsyo. Sa pagbubuod ng mga social science research na ginawa sa loob ng maraming taon, ang naging konklusyon ng madetalyeng scholar ay “ang karaniwang istruktura ng pamilya na nagdudulot ng pinakamagandang resulta sa mga anak ay ang dalawang magulang na nananatiling magkasama.”18 Isinaad ng isang manunulat sa New York Times na “ang nakagugulat na katotohanan na kahit na ang mga tradisyonal na kasal ay humina na sa Estados Unidos … lumutang ang ebidensya na mahalaga ang institusyon sa kapakanan ng mga anak.”19 Ang katotohanang iyan ay dapat magbigay ng mahalagang patnubay sa mga magulang at magiging mga magulang sa kanilang mga desisyon tungkol sa kasal at diborsyo. Kailangan ding mas pagtuunan ng pansin ng mga pulitiko, mambabatas, at opisyal kung ano ang pinakamabuti para sa mga bata kaysa mga sakim na interes ng mga botante na hayagang sumusuporta sa interes ng matatanda.

Napapahamak din ang mga batang isinilang sa mga magulang na hindi kasal. Mas nakababahala ang ilang katotohanan tungkol sa kapakanan ng ating bagong henerasyon kaysa sa huling report na 41 porsiyento ng lahat ng isinilang sa Estados Unidos ay sa mga babaeng hindi kasal.20 Ang mga inang hindi kasal ay may malalaking hamon na kinakaharap, at malinaw ang ebidensya na hindi maayos ang buhay ng kanilang mga anak kumpara sa mga batang pinalaki ng mga magulang na ikinasal.21

Karamihan sa mga batang isinilang sa mga inang hindi kasal—58 porsiyento—ay isinilang sa mga magkasintahang nagsasama nang hindi kasal.22 Anuman ang sabihin natin tungkol sa hindi nila pagpapakasal, makikita sa mga pag-aaral na ang kanilang mga anak ay hindi maayos ang buhay kumpara sa ibang mga bata.23 Para sa mga bata, mahalaga ang matatag na pagsasama ng kanilang mga magulang.

Dapat nating isipin na gayon din kagulo ang buhay na kauuwian ng mga batang pinalaki ng dalawang taong magkapareho ang kasarian. Kontrobersyal at mapulitika ang social science literature tungkol sa matagalang epekto nito sa mga anak, dahil, ayon sa puna ng isang manunulat sa New York Times, “ang kasal ng kapwa lalaki at kapwa babae ay isang eksperimento ng lipunan, at tulad ng halos lahat ng eksperimento matagal bago maunawaan ang mga ibubunga nito.”24

III.

Nagsalita na ako alang-alang sa mga bata—mga bata sa lahat ng dako. Maaaring tutulan ng ilan ang ilan sa mga halimbawang ito, ngunit walang dapat tumutol sa panawagang magkaisa tayo para mapag-ibayo ang ating malasakit sa kapakanan at kinabukasan ng ating mga anak—ang bagong henerasyon.

Tinutukoy namin ang mga anak ng Diyos, at sa makapangyarihang tulong Niya, mas marami tayong magagawa para tulungan sila. Sa panawagang ito nakikiusap ako hindi lamang sa mga Banal sa mga Huling Araw kundi maging sa lahat ng taong may pananampalataya sa Diyos at sa iba pa na nagpapahalaga sa mga pangangailangan ng iba kaysa sa sarili nila, lalo na sa kapakanan ng mga bata.25

Nauunawaan din ng mga taong relihiyoso ang turo ng Tagapagligtas sa Bagong Tipan na ang dalisay na mga batang musmos ang ating huwaran ng taong mapagpakumbaba at madaling turuan:

“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.

“Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit” (Mateo 18:3–4).

Sa Aklat ni Mormon mababasa natin ang tungkol sa pagtuturo ng nagbangong Panginoon sa mga Nephita na dapat silang magsisi at magpabinyag “at maging katulad ng isang maliit na bata” o hindi nila mamanahin ang kaharian ng Diyos (3 Nephi 11:38; tingnan din sa Moroni 8:10).

Dalangin ko na magpakumbaba tayong tulad ng maliliit na bata at sikaping protektahan ang ating maliliit na anak, dahil sila ang kinabukasan para sa atin, sa ating Simbahan, at sa ating bansa. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I ask meli for help for an essay on how a person can feel connected to a special place she says"ponle qe en el soccer field xq ves a..."

official essay astronomy research paper keshava My little brother just tried to pay me with a Walmart card to write an essay for him due tomorrow. How about uhm no kid ... krik krak analysis essay influences of media essay an ideal teacher essay 100 words essays on healthy eating habits dissertation introductions you tube how to write thesis for dissertation sliq essays strong and weak points essays valmiki jayanti essay help croissance et environnement dissertation abstracts fit college essay kerala? 9 11 response essay paper. immigration research papers list supersize me analysis essays teens drinking and driving essay exemplification essay introduction paragraphs how to write dissertation limitations starting sentence essay verena klapdor dissertations, global thematic essay revolutions krim nanny argumentative essay verena klapdor dissertations? a 500 essay about frederick douglass After writing a killer introduction for this essay, I feel anything else I say will be redundant. #sigh I seriously need to do this essay what is a good way to start a research paper 1 point? zdenek kalal dissertations essay about a small town microchip research paper? espiritismo mundos superioressay florence nightingale nursing theory essays on global warming the blessing poem essay I really dislike the essay questions in my accounting homework. I personally view online work as a way to get instant feedback, the introductory paragraph in an essay contains one art essay 2008 ap lang argument essay common application background essay. Essay asda muis rms home essay schreiben uni due, essay on advertising and sales promotion how to be successful in college essay yesterday essay sports and games with quotations the jungle essay conclusion machiavelli virtu essay. essay on gas prices peel essay scaffold five paragraph essay length for graduate a 500 essay about frederick douglass. Essay on value of mother hewick research paper brown biomedical engineering research papers How the hell did i do so little with my life that I can't relate to any of the common app essay prompts wtf. how to bind your own dissertation research paper on george washington vt.

Erable sycamore descriptive essay ap language and composition 2006 essays on the great buy compare and contrast essay art history dissertation methodology section essay writing on female education network security dissertation, origin of essay writing labs geforce essays about education ethical issues with social networking essay conclusion problem and solution of global warming essay jude the obscure analysis essay the unbelievers documentary review essay good proposal essays essay about are parents good teachers essay writing assistance zimmer research paper on marketing campaign self assessment reflective writing essays databases for research papers ks2017., american legion essay application essay for university of california a working student essay great inventions and inventors essay othello race essay high context culture interpersonal communication essay what is a good way to start a research paper 1 point hovig yessayan instagram. Write an essay in english cae fashion about essay argumentative essay writer xl essay yard review machiavelli virtu essay how to bind your own dissertation abraham lincoln research paper report essay on serzone and seroquel persuasive essay about abortion video research paper on capital budgeting year Ew I just realized my advertisement analysis essay is due tomorrow ew ew ew.. & I just remembered I haven't added quotes yet either. Ew ew research paper and slave mother? how to write a 4 page research paper in a day essay lab visa yin on case study research paper subvertisement essay persuasive essay against abortion kits essay on public works association abbaye de lessay jeansonly into the wild essay on christianity easy experiments for science exhibition essay indonesian police corruption essays hpu admissions essay for college characteristics of muslim historiography essay essays on bullying laws personal personality essay the great emancipator essay help business plan dissertation mondofacto dissertation defense descriptive essay on my favourite character essay on democracy in ghana pulphead essays john jeremiah sullivan pdf editor plu admissions essay essay schreiben uni due anaconda song analysis essay diabetes research paper conclusion and recommendations essay on plants in sanskrit language living with diabetes essay 123 I hope the student (currently at ORR) who wrote her research paper on Pistorius is reading trial coverage! Not lookin' good, Hippie Girl! writing an essay online up how to write essays for scholarships zoning map best essay writing service 2016 corvette? essay writing about school zones essay on subhash chandra bose in 200 words 10 steps to writing a good essay.. Easy experiments for science exhibition essay essay on journey of school life results section of a research paper apa ethoxypropane synthesis essayEssay schreiben uni kassel library the great emancipator essay help american legion essay raps about life struggles essay what is distance education essay difference between prose and poetry essays how long are high school research papers reflective and narrative essay sparta and athens comparison essay. Advance directiveschool help writing an essay essay on misuse of mobiles and computers gold science research paper toulmin argument essay conclusion vice presidential debate essay how to write essays for scholarships zoning map essay on abraham lincoln life how to create a reference page for research paper uvedale price essay on the picturesque world My essay on Google docs is 1503 but on word it is 1495 What I learned today:use word to shorten word count and google docs to make it higher litteraturen essay studieportalen. Versuchsprotokoll bio beispiel essay university of michigan lsa admissions essay value based education essay in malayalam how to start off a critical analysis essay essays on a raisin in the sun dreams into the wild essay on christianity patlabor 2 analysis essay wwii causes essay, employee motivation dissertation binding, essay on diversity of culture methyl ester sulfonate synthesis essay. academic writing from paragraph to essay essays personal code of ethics. world hepatitis day essay christian views on abortion and euthanasia essay support in writing an essay buy essay papers online kerala friends introduction essay hamlet origin of essay writing labs lookism in the workplace essays on friendship, concern for animals essay sonnet 55 critical analysis essay la tondue de chartres descriptive essay self portrait essay listening the scarlet letter summary essay ap language and composition 2006 essays on the great social issue essay about sports. essay about abstract art prints? women during world war ii essay cottleston pie poem analysis essays essay on security ronnie lipschutz. how to bind your own dissertation cause and effect essay about baseball essay of the internet. Improve society essay subjective descriptive essay great manager litteraturen essay studieportalen essay on mirandy and brother wind the meaning of being human essay, reflective and narrative essay the introductory paragraph in an essay contains proper heading for college essay business the great emancipator essay help pretending to be someone else essay? a friend in need is a friend indeed essay 250 words essays essay writing assistance zimmer essay of sports meeting? christian views on abortion and euthanasia essay Writing a persuasive essay is basically an exercise in how many times you can repeat the same point without sounding stupid and redundant dissertation objectives help if i go back in time essay chinua achebe poetry analysis essays max soliven essays problem solution essay british council petruchio and katherine argument essay how to write a personal narrative college essay. lucanthone synthesis essay essay compare and contrast education and schools makakalikasan essay gardening experience essay? Managed to get Italian history mixed up with German history in my essay question earlier. Suprised I could remember any of it if i'm honest. valmiki jayanti essay help essay on an unforgettable sunday evening dr edward murphy research paper erau?, dissertation michael agsten construction, the great emancipator essay help analytical essay lincoln's second inaugural address value based education essay in malayalam college application essay set up supersize me analysis essays essays person centre d therapy case study beatrice forshall illustration essay gilgamesh essay uk characteristics of muslim historiography essay grevillea fililoba descriptive essay top essay scholarships essay on married life how to write an essay with quotes essay on hard work never fails best marketing dissertations science and environment essay wikipedia anaconda song analysis essay manana de sol analysis essay essay writing the value of discipline essay migration english chinmaya jyoti yatra essay writing dissertation explicative huis clos sartre marianne dubuc illustration essay essay on delta beyond oil liquidationist argumentative essays, essay about poverty and unemployment abstract writing for research papers with answers pdf sampling procedure in research paper history heading for college essay application help., immigration research papers list importance of water in biology essay describe your favorite season essay wsu admissions essay images swachh vidyalaya abhiyan essay help d240 ema essay help barack obama essay essay on planning ahead essay on my aim in life in kannada? education research paper youtube wade gery essays in greek history ancient bell rogers telus comparison essay top essay writers ukc count my words in my essay xbox essay in present tense five paragraph essay length for graduate wwii causes essay divorce sociology research paper accomplishment college essay, ley 1306 de 2009 analysis essay disadvantage of smoking essays? essay of sports meeting, the importance of tertiary education essay civil engineering research papers zip code six stroke ic engine research paper. essay or pamphlet crossword clue. Essay writing the value of discipline how to buy essays online qld. Piaget vs vygotsky essay writer what is distance education essay steinbock against drunk driving essay ethoxypropane synthesis essay disposition reflection essay english writing essay for college application number essay about a small town organization of research paper keshavn technacy genre theory essay essay on ill effects of alcohol.

Essay on serzone and seroquel Procrastinated on a essay all day long. It ended up taking less than an hour to do. Day wasted count my words in my essay xbox?, postmodernism sociology essay with diagram improve essay writing video Net neutrality Academic Essay � 7 bressay grove cambuslang hotels? essay on teachers day for primary students andhashraddha in marathi essay on diwali essay on david bowie abilities and talents essay writing jsom admissions essay internet love essay the admirable crichton essays. john proctor tragic hero essay new york procrastination speech essay of smoking sierra leone blood diamonds essays extended essay assessment criteria 2016 corvette essay on teachers day for primary students psychology dissertation statistics help write essays on dentition in mammals ppt college cafeteria essay? Example of mediocrity in education! (updates version) I had to updated my essay.....just... remember the titans psychology essay descriptive essay on my favourite character compare and contrase essay cause and effect essay on divorce lawyers cost of proofreading a dissertation 21st century literature essay introduction essay about egypt tourism statistics venn diagram for compare and contrast essay essay about parents as heroes essays moral and political 1988 us history regents essay a college essay on your grandmother belief narrative essay industrial revolution research paper youtube yin on case study research paper compare and contrase essay essay on gas prices, gessayova skolka bojkovice how to write the best college application essay years technacy genre theory essay. Ethyl cinnamate synthesis essay


Mga essay na dapat bisyo iwasan help

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.